Kan holdninger påvirke sykefraværet?

En gruppe forskere i Oslo skal undersøke hva holdninger og normer har å si for sykefraværet. De skal spesielt se på forskjellen i sykefraværet blant kvinner og menn, skriver Idebanken.
Publisert: 19.01.2017Del:
– Forskningslitteraturen anerkjenner at verdier, holdninger og normer kan påvirke sykefraværet, selv om det er lite forskning på området. Dette skal vi nå gjøre noe med, forteller Tale Hellevik. Hun leder prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo.
Mangler en bit i forklaringen
Forskning viser at sykefravær er resultatet av folks helse, arbeidsforhold og familiesituasjon. Også selve sykelønnsordningen har en del å si.
– Disse faktorer er viktige, men ingen av dem kan forklare alle sider ved sykefraværet. Det gjenstår et stort "uforklart" element, for eksempel når det gjelder hvorfor kvinner jevnt over har høyere fravær enn menn.
Hellevik viser til at sykefravær er ulikt fordelt; kvinner har høyere sykefravær enn menn, eldre personer har høyere en yngre, personer med lav inntekt har høyere sykefravær enn de med høy inntekt, folk som bor på landet har høyere fravær enn folk i byer.
– Like­stil­ling i hjem­met og hold­nin­ger til hu­sar­beid og barne­om­sorg er blitt an­ner­le­des på kort tid. Det blir spen­nen­de å se om hold­nin­ge­ne til syke­fra­vær føl­ger samme trend.
– Sammenhengene mellom sykefravær, og familie-, jobb- og helsesituasjon er ikke alltid like entydige. Noen ganger er de svake eller vi kan til dels også finne motstridende resultater. Dette viser at sykefraværet er et sammensatt fenomen og noe vi vil ønsker å finne mer ut av.
– Vi ønsker å finne ut mer, for eksempel om synet på hva som er et akseptabelt sykefravær, er det samme for kvinner og menn.
Tale Hellevik
Når er det greit eller ugreit?
I diskusjoner om sykefravær blir holdninger og normer ofte trukket frem som en forklaring på forskjellene. Holdningsendringer blir tilsvarende anbefalt som et virkemiddel for å endre sykefraværet. Men hva vet vi egentlig om dette?
– Mange tror og mener mye om dette. Vi ønsker å finne ut mer, for eksempel om synet på hva som er et akseptabelt sykefravær, er det samme for kvinner og menn.  
·       Les også: Kan holdninger endres?
Ikke om arbeidsmoral
Hellevik understreker at undersøkelsen ikke handler om å lete etter god eller dårlig moral.
– Om vi finner forskjeller, handler det ikke nødvendigvis om dårlig arbeidsmoral. Det kan like gjerne være familieansvar det dreier seg om, hvordan folk prioriterer mellom arbeid og familie. Om de gjør det og i hvilke situasjoner de gjør det.
Les mer på idebanken.no

Foto: Anne-Grete Martinussen, Idebanken.