Slik er dagens avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA)

Vi har listet opp en kort beskrivelse av IA-avtalen
Publisert: 20.10.2014Del:
  • Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.
  • Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og å forlenge yrkesaktiviteten til personer over 50 år.
  • Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har fungert gjennom tre påfølgende avtaler i perioden 2001-2013.
  • Dagens avtale er inngått for perioden fram til 31. desember 2018. Hovedtrekkene videreføres i den nye IA-avtalen. De tre delmålene beholdes. Systemet for oppfølging av sykefravær forenkles og forebygging skal være en større del av det praktiske IA-arbeidet. Den nye IA-avtalen forsterker innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne med prioritet på unge.
  • Det settes i gang forsøk med forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding, «sykmeldt i jobb», som er avgrenset til 14 dager. Videre skal det avsettes seks millioner kroner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk.