Sosiale grunner bak lavt sykefravær

Lite frafall fra skolen, små sosiale forskjeller og stort behov for arbeidskraft. Det er trolig tre av grunnene til at Nord-østerdølene er mindre borte fra jobb enn andre. 
Publisert: 22.06.2015Del:
Kommunene i Østfold har et høyt sykefravær, som har ført til økt fokus og konkrete prosjekter hos NAV Arbeidslivssenter. Slik er derimot ikke situasjonen på Tynset.
– Nei, når andre kommuner får 6-7prosent sykefravær, gir de seg selv grønt lys. Her på Tynset lyser det da rødt, sier IA-rådgiver Geir Arne Mælan til Idebanken.no.
Det er ikke uvanlig med store forskjeller i sykefraværet mellom kommuner. Det interessante med Hedmark er mønsteret som deler fylket i to. Sykelønnsordningen i seg selv kan vanskelig forklare slike forskjeller. Den er like ”generøs” i nord som i sør, skriver nettstedet for inkluderende arbeidsliv.
 
Ulike belastninger
– Ulik næringsstruktur, inntekts- og utdanningsnivå kan forklare mer, fordi ulike jobber gir ulike belastninger, sier Mælan men legger til:
– At forskjellene er så store blant kommuneansatte er vanskeligere å forklare. De har stort sett samme arbeidsoppgaver, samme utdanningsnivå , de er likt organisert og har lik lønn. Da burde også sykefraværet være ganske likt over tid. Men slik er det altså ikke, sier han.
 
Forholdet til skolen er avgjørende
Mælan foreslår tre interessante forklaringer på ulikhetene i sykefraværet: Østerdølenes forhold til skolen, relativt små sosiale forskjeller i bygdene og liten arbeidsledighet.
– Det er stor respekt for skolen her og det er en utbredt interesse for lokalkultur, bøker og musikk. Frafallet fra videregående skole er lite og skoleresultatene er gode, forteller han.
Krav til oppmøte og det å yte godt på skolen er noe de unge lærer tidlig, og sannsynligvis tar med seg inn i arbeidslivet.
– Dette kan absolutt være et viktig moment som påvirker fraværsnivået over tid, mener han.
 
Mange lærlingeplasser
Å rekruttere nye medarbeidere gjennom lærlingeordningen er en viktig strategi både hos kommunen og i næringslivet ellers. Dette er også et tiltak som skal få de unge til å bli boende i bygda, noe som er en annen stor utfordring i fjellkommunene.
– At det er lett å få lærlingeplass har mye å si for å begrense frafallet fra skolen og sikre kompetansen som trengs fremover, sier Mælan.
Han forteller at Tynset har like mange lærlingeplasser som enkelte store kommuner sør i fylket. Utdanningstilbudet holder de unge i gang til de begynner å jobbe. Høy aktivitet og lavt sykefravær er ”smittsomt”.
IA-råd­gi­ver Geir Arne Mælan peker på sam­men­hen­gen mel­lom for­hold i be­drif­te­ne og sam­fun­net rundt. – Å skape et in­klu­de­ren­de sam­funn og ar­beids­liv for­ut­set­ter at både skole, be­drif­ter, kom­mu­ner og NAV spil­ler på lag.
– Her er det normalt at alle deltar når de kan. Et vanlig munnhell på Tynset er:” Kan du jobbe, så kan du jobbe”. Det er ikke overraskende at en slik holdning fører til et lavt sykefravær, sier han.
Kilde: Idebanken.no